Hipoterapia

... je liečebná metóda, ktorá v procese liečby využíva koňa ako živé médium. Uskutočňuje sa v skupine nazývanej „hipoterapeutický tím“ s cieľom zmierniť alebo odstrániť fyzický, psychický, sociálny či mentálny handicap klienta. Nutnosťou je odborné vedenie a adekvátne vzdelanie tímu. Jej indikačné spektrum sa vďaka pribúdaniu skúseností rozširuje a pracuje so širokým diapazónom (rozsahom) abnormalít od porúch učenia a správania, cez telesné postihnutia až po ťažké psychotické stavy. Hipoterapia slúži ako podporná terapia, ktorá utvára podmienky pre vhodnú pohybovú činnosť a ovplyvňuje kvalitu života klientov v pozitívnom smere.

Hipoterapia u nás...

Občianske združenie SIBERTY, centrum pre hipoterapiu, sa špecializuje predovšetkým na pedagogicko-psychologické jazdenie, ako jednu zo zložiek hipoterapie. V hipoterapii využíva prvky voltížneho jazdenia (gymnastika na koni) v kombinácii s hravým prístupom v závislosti od veku dieťaťa a typu jeho postihnutia. Špeciálnym prístupom s prihliadnutím na individualitu každého dieťaťa sa snažíme o vybudovanie dôvery ku koňovi (i hipoterapeutovi) a motivovať dieťa k jazdeniu. Vzťah dieťaťa ku koňovi sa v terapiách stáva kľúčovým - kôň je novým kamarátom a partnerom pri plnení rôznych úloh.

Naším cieľom nie je len naučiť dieťa jazdiť, ale aj rozvíjať jeho osobnosť, nenásilným spôsobom podporiť zdravý životný štýl a aktívny spôsob trávenia voľného času. Terapie často spestruje spev, recitovanie básničiek, kreslenie napr. na zadok koňa, hry s loptou, bičíkom, zapletanie konského chvosta, hrivy a pod. V pozadí však stojí skutočná a cielená terapeutická práca prispôsobená osobnosti dieťaťa na mieru. S dieťaťom sa pracuje individuálne (podľa jeho schopností a potrieb) a celá terapeutická jednotka je smerovaná a vedená na základe vytýčenej problémovej oblasti.

Prostredníctvom terapií podporujeme u detí zdravé sebavedomie a sebahodnotenie, rozvíjame ich jemnú aj hrubú motoriku, koordináciu aj kondíciu, kreativitu, zlepšujeme dýchanie, rozvíjame pocit samostatnosti a kolektívnosti, odbúravame nedôveru, úzkosť, strach, agresivitu a pod. Kontakt so zvieratami pôsobí pozitívne na celý organizmus - napomáha deťom uvoľniť sa, nasmerovať myslenie pozitívnym smerom a načerpať novú energiu.

Pre koho sú terapie určené

V hipoterapii pracujeme s deťmi od 2,5 roka na odporučenie lekára alebo psychológa.

Priebeh terapií

Terapie prebiehajú celoročne na vonkajšej jazdiarni, v krytej hale – picadere alebo formou vychádzok do prírody. Dĺžka trvania je 20 – 30 minút a je vhodné ich opakovať 2 krát do týždňa. Po skončení hipoterapeutickej jednotky je deťom umožnené koňa odmeniť jabĺčkom alebo inou maškrtou. Súčasťou pedagogicko-psychologického jazdenia môže byť ergoterapia, ktorej cieľom je deti učiť starostlivosti o koňa.